تخصص پلیس قدرت اجرای قانون را افزایش می دهد
افشای سرقت بزرگ از گاوصندوق بانک ملی به خوبی اقتدار پلیس را برای برخورد با مجرمان نشان داد. اگرچه پلیس رمز موفقیت سارقان بانک در سرقت بانک را بی‌احتیاطی عنوان کرد، اما آنها هشدار دادند که گرفتن مجوز برای برخورد توهین آمیز با بانک‌ها یک الزام برای حفاظت از اموال عمومی است.