تحلیل یک جامعه شناس از هیاهوی پس از مرگ «سایه»
حالا «سایه» بعد از این همه فراز و نشیب، پس از خداحافظی با بنفشه اش آرام شده است. اکنون نه کسی لب به ستایش او می گشاید و نه قلمی برای انکار او حرکت می کند. در نخستین روزهای پس از درگذشت این شاعر فضایی ایجاد شد که او را از یک سو تا حد یک بت رساند و از سوی دیگر جریان دیگری شکل گرفت که با توجه به نظرات سیاسی این هنرمند، هر آنچه را که به گروه تایشگر نسبت داده می شد و آنچه که از آن غایب بود، «سایه» او بود انکار کرد.