تحلیل رسانه های نزدیک به محمدرضا عارف از آخرین اتفاقات کشور و ارائه راهکار برای آن
آزادی دانشجویان، خبرنگاران، هنرمندان و گروه های مرجع و رسیدگی عادلانه و صادقانه به مرگ خانم مهسا امینی و برکناری مسئولین این حادثه دردناک و نیز به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتراض ارائه آن توسط نهادهای مسئول به عنوان راهکاری کوتاه مدت برای التیام بخشی از زخم ها پیشنهاد می شود.