تجدید حیات مگس های سفید در تهران
رئیس اداره پایش محیطی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: دلایل پیدایش مگس سفید تغییر اقلیم و شرایط مساعد آب و هوایی برای فعالیت این آفت و در دسترس بودن میزبان گیاه (دونیکا) است. ) که در تمام نقاط تهران گسترده است. وجود دارد.