تامین کسری بودجه گذشته دولت از جیب مردم در بورس
دولت قبل با تشویق مردم به ورود به بورس، هزاران میلیارد دلار از کسری بودجه خود را به قیمت از بین بردن سرمایه های مردم تامین کرد. با این کار دولت روحانی تنها دولتی شد که مستقیماً از جیب مردم برای تامین کسری بودجه می گیرد. در حالی که تاکنون هیچ دولتی اجازه چنین اقدامی را نداده است.