“به قدرت رسیدن” ناامید!
اهمیت روزافزون منطقه غرب آسیا و جهان اسلام در تحولات جهانی باعث شده است که سفر روسای جمهور آمریکا به این نقطه از جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. علاوه بر عوامل مهمی از جمله گسترش و نفوذ اسلام در منطقه و لزوم مدیریت انرژی آمریکا در جهان با تثبیت سلطه خود در این منطقه، موضوع گسترش نیروهای مقاومت در این منطقه و … افزایش نفوذ ایران و علاوه بر اعمال کمترین فشارها و تحریم ها، نگرانی های آمریکا افزایش یافته و متحدان آمریکا مانند رژیم صهیونیستی و دیگر حاکمان منطقه از گسترش و گسترش نیروهای جبهه مقاومت به شدت نگران هستند. . که فرار آمریکا از منطقه را تسریع کرد و همین موضوع بر اهمیت و ضرورت این سفرها افزود.