به صدا درآوردن زنگ خطر بر فراز نوار غزه
برخی دارایی ها خبری اجتناب کرده اند شلیک موشک اجتناب کرده اند نوار غزه به شهرک های اشغالی خبر دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ خطر {در این} شهرک ها به صدا درآمد.