{به روز} رسانی | نکونام: فلز در فوتسال ملت مورد ملاحظه نیست


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، جواد نکونام در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار مردمان ترکمنستان گفت: ابتدا آرزو می کنم کسب اطلاعات در مورد منصفانه موضوع فوق العاده مهم در لیگ صحبت کنم، ساعات برگزاری مسابقات {باید باشد}. انتخاب گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید با توجه به آن صحبت کنیم، اصلاح تحمیل کرده است، با این حال فوتبال در ملت ما، ایران، ربطی به این کارها ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در کشورمان کنجکاوی زیادی به فوتبال نداریم.

وی افزود: اجتناب کرده اند روز اول می خواستیم زمان ورزشی برای همه متشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه باشد به همان اندازه هر سه ورزشی منصفانه چهارم بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ورزشی خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند خانه در یک واحد ساعت برگزار شود. همراه خود کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفتیم با این حال تقاضا ما گذشت.

مداوم…
این را برای صفحه اول هدایت دهید