بهمن نژاد منقل نشانی بندرعباس را انصراف کرد/ لیعت نظارت را بر عهده گرفت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی شهرداری بندرعباس، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس طی حکمی محمد امین لیاقت را شناخته شده به عنوان سرپرست گروه منقل نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امنیت شهرداری بندرعباس منصوب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات علی رضا بهمنجد بندری رئیس سابق این گروه شناخت شدند. .

لیاقت رئیس ایستگاه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات ساحلی بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ایستگاه شماره ۶ منقل نشانی بندرعباس است.

نماد لیاقت اجتناب کرده اند سوی معاونت شرکت ها شهری شهرداری بندرعباس به وی اعطا شد.