بن بست مذهبی-سیاسی بین شیعه و سنی
رهبر انقلاب بیش از هر رهبر دیگری در جهان اسلام بر «وحدت»، «پرهیز از اختلاف» و «همزیستی مسالمت آمیز» میان پیروان مذاهب تأکید، تأکید و تأکید کردند. آخرین تاکید در این راستا دیروز در نشست نمایندگان حج بود. این منظومه فکری مبتنی بر فراروایت منطقی-دینی است و متکی بر عالی ترین و مدرن ترین اکسپدیشن های سیاسی-اجتماعی است.