بمب ۹ تنی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند حاضر های غرب به صدام است
۲۷ فروردین ۱۳۶۷ بعثی ها همراه خود بمباران از حداکثر شیمیایی سعی کردند شبه جزیره الفاو را اجتناب کرده اند مدیریت جنگنده های ایران آزاد کنند. الفاو در بهمن ۱۳۶۴ به تصرف نیروهای ایرانی درآمد، با این حال در فروردین ۱۳۴۶ بعثی ها حمله فشرده ای را به الفاو انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را بازپس گرفتند.