بسته شدن برنامه "دکتر" متاسف "تلویزیون"
معاون سیما: در برنامه امروز ادعایی عجیب و غیرعلمی از سوی میهمان مطرح شد که به حق این ادعای غیرعلمی جمعی از اساتید کشور را متعجب و یادآور شد. متأسفانه مجری برنامه علیرغم داشتن تجربه کافی نتوانست به موقع به این ادعای عجیب پاسخ دهد و برای این اظهار نظر از مهمان برنامه مستندات بخواهد و اظهارات غیرمستند مهمان را تصحیح کند.