برگزاری میز خدمت در مناطق مختلف شهر و پیگیری درخواستها،مهمترین راه جلب اعتماد و رضایت شهروندان است
شهردار کمالشهر در اولین دیدار مردمی پس از برگزاری میز خدمت در قالب رزمایش جهادی امید آفرینی، با تاکید بر این مطلب افزود:جلب اعتماد مردم و طرح مشکلات منطقه از سوی شهروندان و مشارکت مردم در مسائل شهری ، از راههای پیشرفت و شاخصه های یک مدیریت شهری پویا و توانمند است