برنامه جمهوری آذربایجان علیه ایران چیست؟
یکی از پژوهشگران مسائل روسیه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز درباره طرح باکو علیه تهران می گوید: واضح است که اهداف باکو کاملاً تهاجمی است و تلاش می کند کریدوری در جنوب ارمنستان باز کند. حال بحث این است که آیا این کریدور مرز ارمنستان و ایران را از بین می برد؟ اگر چنین هدفی داشته باشد قطعا با واکنش ایران مواجه خواهد شد. چون مرز تاریخی و استراتژیک برای ایران است و ایران نمی تواند آن را فقط برای دسترسی زمینی که از بالا انجام می شود بپذیرد و ۳۰ سال است که ایران اجازه داده است آذربایجان با نخجوان ارتباط زمینی داشته باشد. بنابراین مطمئنم ایران به بحث تخریب مرز خود با ارمنستان قطعا واکنش منفی خواهد داشت و مانع اجرای این طرح خواهد شد.