برق خورشیدی از زمین متصل می شود
رئیس جمهور در بیست و نهمین سفر خود به استان دیروز به استان مرکزی رفت و بزرگترین خط تولید پنل خورشیدی در هومین را افتتاح کرد. اهمیت این خط تولید در این است که اکنون در تمام دنیا برنامه ریزی برای آینده و تامین انرژی پاک حول محور انرژی هسته ای و خورشیدی می چرخد ​​و انرژی فسیلی به سرعت جای خود را به این دو خواهد داد. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و سیاست در این زمینه از سال های گذشته آغاز شده و اکنون یکی از آنها به مرحله استثمار رسیده است.