برای همیشه بس است! / احمد زیدآبادیهر خونی که در این سرزمین ریخته می شود، خون سیاوش است. به همان اندازه مورد احترام است. در تاریخ خونین ما، بسیاری از فرزندان مردم ما در خون خود غلتیدند و مادران بسیاری داغدار شدند. ما باید ادبیات خون و کثافت را از فرهنگ این کشور پاک کنیم. برای همیشه بس است!