براندازها همیشه کباب می شوندیکی از توئیترها درباره واکنش براندازان به آهنگ سلام فرمانده، مهمانی ده کیلومتری غدیر و دیپلماسی مقتدرانه ایران نوشت: یک روز سلام فرمانده می سوزد، یک روز مهمانی ده کیلومتری روان کننده لازم است و امروز دیپلماسی فعال و مقتدر ایران در منطقه است.