با تشکر از سردار اشتری نیروی انتظامی و بسیج
فرمانده انتظامی کشور با تاکید بر اینکه پلیس اجازه نخواهد داد دشمنان قسم خورده این مردم و انقلاب امنیت و آرامش مردم عزیزمان را برهم بزنند، گفت: خطاب به مردم عزیزی که خود را از شر و مردم مزاحم جدا کردند و پلیس برای حمایتشان. “تمیز” و “هوشمند”، متشکرم.