بازگویی ۱۲ روز ماندن سردار سلیمانی در کانال ماهی برای حفظ خط
این بار عشق سردار دلها ما را بر آن داشت تا به سخنان یکی از همرزمان قدیمی اش گوش کنیم، دوستی که بازرس ویژه حاج قاسم و همرزم و همرزمش در جبهه جنگ سخت و نرم بود. روحیه مردان سردار و اینکه حال و هوای بچه های نظامی را نه تنها جویای احوال خانواده هایشان شد.