بازگشت طراح شورش به صحنه
سکوت سه هفته‌ای دولت آمریکا و رسانه‌های اصلی درباره ناآرامی‌ها در ایران سرانجام شکست و دیروز – خیلی دیر! – بایدن و وزیر خارجه اش اعلام کردند که «در کنار زنان ایران ایستاده اند»، راز آن سکوت و این صدا چیست؟ چرا طراح اغتشاشات ایران این بار به صحنه جنایت بازگشت؟!