ای خدا آرزو می کنم که کار به دست کسی نیفتد


در سرزمینی که هیچکس نیست که دوست کسی باشد
ای خدا آرزو می کنم که کار به دست کسی نیفتد

همه می خواهند به من صدمه بزنند
من دوست ندارم کسی را اذیت کنم

در نهایت سخت کوشی روح را به چاه می اندازد
هر که مثل ماه در شب کسی بدرخشد

سود کافی برای فروش تقریباً هیچ
کسی که به قیمت جان بود خریدار کسی است

سود در بازار عشق بسیار سرد است
سعی نکنید بازار شخص دیگری را دنبال کنید

چگونه از این خواب بیدار شوم؟
شادی یک نفر در خواب، یک نفر حالت بیداری

من هیچ چیز بدی ندیدم زیرا او مرا به عنوان یک مزاحم می دید
نمیخوام کسی منو بگیره

تا زمانی که عاشق شوم پیش عزیزانم می آیم
بارالا، هیچ کس تو را دوست ندارد

کسی که مشتاق عشق و وفاداری از اوست
برای سومین روز طرفدار هر دوی آنهاست

بیایید با کسی که در عصر ما مهربان است
دوست کسی نباش، سربار کسی نباش

کسی را زیر سایه گل رها نکنیم
خدا رو شکر کسی ما رو گاز نگرفت

شهریارا سرم زیر پای قصر
افتادم زیر سایه دیوار کسی