این ورزش به مدیران جوان، متعهد و حرفه ای نیاز دارد
استفاده از جوانان و تخصص در هر زمینه ای می تواند منجر به رشد و در نهایت موفقیت شود. این واقعیتی انکارناپذیر است که اجرای آن قطعاً نیازمند شجاعت و درایت از سوی مسئولان است. ایران اسلامی در ۴۴ سال گذشته هر زمان که به جوانان فداکار و متخصص خود اعتماد کرده به نتیجه رسیده است