این معاون از سکوت وزیر انتقاد کرد
نماینده مردم بندرعباس گفت: اگر مردم مجبور به استفاده از خودروهای بی کیفیت که منجر به مرگ و قطع عضو می شود، مقصر کیست؟ پاسخ وزیر به سکوت چیست؟ اینها همه زمینه های فساد اقتصادی در کشور است که منجر به این نابسامانی ها می شود.