این درختان را درس عبرتی برای مردم بساز!
این درختان را درس عبرتی برای مردم و آینده ساز! آقای مدعی العموم، آقای شهردار، اگر امروز متهمان را برای خشکاندن مالت های صد ساله خیابان ولیعصر (عج) منطقه تیریش مجازات نکنید تا انسانیت از دست رفته متهمان فعلی و آینده بیدار شود. بالا، فردا باید اره بردارید و درختان پژمرده ایران را بفرستید پیش چوب بران تاریخ.