این حمله ها ما بود کدام ممکن است ائتلاف سعودی را مجبور به گرفتن کرد
یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن گفتن کرد کدام ممکن است ائتلاف متجاوز سعودی پس اجتناب کرده اند عملیات فعلی در عمق عربستان به گروه ملل متوسل شد.