ایستگاه فضایی: میکروب ها حتی در فضا هستند
میکروب ها همه جا هستند. آنها ممکن است برای چشم انسان قابل مشاهده نباشند، اما میکروارگانیسم ها تأثیر زیادی بر زندگی ما دارند. انسان ها برای زنده ماندن به برخی از آنها نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر پاتوژن های بیماری زا هستند. بنابراین، شناسایی، ردیابی و مطالعه این موجودات کوچک برای ما مهم است.