ایستادگی در برابر این فشار‌ها رکن اساسی نبرد از دوام است
 سیدحسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان ذکر شد کدام ممکن است ایستادگی به سمت فشار‌ها، محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم رکن اساسی نبرد از دوام است.