"ایران یا باید بمب اتمی بسازد یا برجام را احیا کند"
احمد بخشایش اردستانی معتقد است: ایران به دلیل تجربه تاریخی در جنگ های جهانی اول و دوم دیگر نباید و نمی تواند بی طرف باشد. ما باید یک طرف را انتخاب کنیم. سیاست بی طرفی دیگر جواب نمی دهد. ما در جنگ جهانی اول و دوم از سیاست بی طرفی پیروی کردیم و هر دو بار اشغال شدیم. ما نباید آن اشتباه را دوباره تکرار کنیم.