ایران هم در قدرت های نوظهور آسیایی و هم در جهان اسلام جایگاه مهمی دارد
سیاست نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن شعار «نه شرقی نه غربی» نیست، بلکه معنای این شعار این است که در بخش ایدئولوژیک-اقتصادی از تفکر کمونیستی سکولار یعنی فرهنگ لیبرالیسم پیروی نکنیم. سرمایه داری و فرهنگ سوسیالیستی و جمهوری اسلامی ایران سیاست دارد. بیگانه مستقل یک فرهنگ اسلامی و انقلابی و یک استراتژی اقتصادی مشخص است