ایران تمام تخم های خود را در سبد مذاکره قرار نداده است
در عین حال دور جدید مذاکرات از امروز در وین آغاز می شود که ایران تنها طرف متعهد به برجام بود و این هفته نظرات خود را مطرح کرد و بارها ثابت کرد که تمام تخم های خود را در سبد مذاکره نگذاشته است. . و بارها اعلام کرد که توافقی را می پذیرد که منافع اقتصادی کامل ملت را تامین و تضمین کند.