انهدام غیرمعمول تانک تی-۷۲ روسیه در اوکراین (فیلم)
خاص نیست کدام ممکن است اوکراینی ها اجتناب کرده اند چه سلاحی برای هدف توصیه تانک استفاده کرده اند کدام ممکن است تقریباً چیزی اجتناب کرده اند آن باقی نمانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روس ها اجتناب کرده اند انتخاب سلاح های حال در اختیار اوکراین شگفت زده شدند.