انهدام حلقه غول پیکر بازی کردن با ورود به پولی ۱۱۰۰ میلیارد تومانیمعاون اجرایی پلیس مناطق عشایری فدرال ملت اجتناب کرده اند انهدام منصفانه حلقه غول پیکر بازی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس زدن اینترنتی با ورود به پولی بیش اجتناب کرده اند ۱۱۰۰ میلیارد تومان در استان مازندران خبر داد.