انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافته/ نوشیدنی ها از سبد مصرف خانوارها حذف شده است.
شواهد بازار تأیید می کند که میزان مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. زیرا قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری از ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که بطری شیر یک لیتری از ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت بر میزان خرید تاثیر می گذارد.