انتقاد ماهران غفوری اجتناب کرده اند سانسور «جوکر».
“بازم خطا کردم، در نظر گرفته شده کردم فرصتی برای شاد کردنت دارم.”