انتقاد آذری جهرمی به بردن تصویر امام خمینی اجتناب کرده اند اتاق جلب رضایت رئیسی + عکس
وزیر پیشین ارتباطات با تخلیه عکسی کدام ممکن است آرم می‌دهد تصویر امام خمینی (ره) اجتناب کرده اند روی دیوار نهاد ریاست جمهوی بردن شده ، اجتناب کرده اند این اقدام انتقاد کرد.