امیر عبداللهیان بر تداوم سیاست ایران در حمایت از آرمان آزادی فلسطین تاکید کرد.
حسین امیرعبداللهیان در دیدار زیاد نهاله با وی با ابراز خرسندی از دیدار با هیأت عالی نهضت جهاد اسلامی از تداوم سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان آزادی. از فلسطینی ها و مقاومت مردم مظلوم فلسطین در برابر تجاوزات و توسعه طلبی رژیم، بر آپارتاید صهیونیستی تاکید کرد.