امیر عبداللهیان: آمریکا به فرماندهی تمدید شده شدن مذاکرات است
شاهزاده عبداللهیان در تصمیم تلفنی با همتای عمانی شخصی با انتقاد اجتناب کرده اند تحریم های جدید آمریکا ذکر شد: ایران کنار هم قرار دادن خوب هماهنگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن است با این حال طرف آمریکایی با مقداری زیاده خواهی پاسخگویی مستقیم تمدید شده شدن مذاکرات را تا کنون بر عهده دارد.