امیر عبدالخیان: تا زمانی که همه چیز به توافق نرسد، نمی توان از رسیدن به یک توافق خوب و باثبات صحبت کرد




وزیر امور خارجه با بیان اینکه پس از دریافت نظرات آمریکا، اگر منافع اقتصادی ایران تامین شود و خطوط قرمز ما رعایت شود، وارد مرحله جدیدی در وین خواهیم شد و ثابت قدم صحبت کرد.