الزام روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامی
اسلامی در مورد اینکه آیا در صورت توافق برجام، دوربین ها دوباره روشن و فعال می شوند، گفت: شرط برکناری وی حذف همه موارد ادعایی است و امروز اعلام می کنیم تا زمانی که به وظیفه خود برگردند و این موارد ادعایی و کذب خیر. آن را رها کنید، دوربین نصب نمی شود.