الزام ایرانیان برای دسترسی عراق تزریق ۲ دوز واکسن است
تردد {افرادی که} ۲ نوبت واکسن بدست آمده کرده اند (ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر ایرانی) مشکلی ندارد.