التماس بایدن از صاحبان پمپ بنزین قیمت های پایین تر!
رئیس جمهور ایالات متحده بایدن: شرکت های گاز و کسانی که در قیمت گذاری آنها نقش دارند اکنون زمان جنگ، زمان خطر جهانی، زمان اوکراین است. الان وقتش نیست. قیمت ها را کاهش دهید. در حال حاضر … مشتریان شما آمریکایی هستند.