اقدام علیه امنیت ملی نه فقط انتقاد!
دستگیری مصطفی تائی زاده با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی همراه شد. عده ای به بهانه آزادی بیان با این بازداشت مخالفت کردند و تلاش کردند دلیل اصلی بازداشت تای زاده را انتقادات و توئیت های وی عنوان کنند اما برخی از کاربران از عملکرد تای زاده در سال های گذشته نوشتند که اگر قرار باشد به این بهانه دستگیر شود. ، باید زودتر انجام می شد.