اقدام جنجالی صداوسیمها در عدم استفاده از عنوان «پزشک» برای زنان را ببینید
یک پزشک زن در یزد به مرد مجروح کمک می کند و او را نجات می دهد. سید و سیما گزارش تهیه می کنند و در کل گزارش از دکتر به عنوان یک خانم یاد می شود! حتی صحبت خانواده مجروح را قطع می کنند تا عنوان پزشک را بگیرند! نظام پزشکی کرمان نامه اعتراضی به صداوسیما نوشت که در تصویر نامه آن را مشاهده می کنید.