افزایش چشمگیر بیماران کرونا / احتمال موج جدید در ایران
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه اکنون در شاخه رو به رشد این بیماری قرار داریم و به نظر می رسد این وضعیت سرآغاز یک اپیدمی باشد، گفت: با کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، حجم زیادی تعداد افراد ممکن است تحت تأثیر این بیماری قرار گیرند و هنگامی که جمعیت زیادی تحت تأثیر این بیماری قرار می گیرند، عوارض، مرگ و میر و بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه افزایش می یابد.