افزایش امید برای معامله با بیماری آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوموس؛ دانشمندان دروازه ای برای رساندن دارو به ذهن اختراع کردند
اخیراً گروهی اجتناب کرده اند دانشمندان سودآور به یافتن راهی برای خیلی زدن «سد خونی مغزی» شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها را روی به ذهن برسانند.