افزایش اقدام به خودکشی در داروسازان آمریکایی
استفاده از سلاح گرم بین داروسازان و جمعیت عمومی مشابه بود اما مسمومیت از طریق بنزودیازپین ها، داروهای ضد افسردگی و مواد افیونی در بین داروسازان بیشتر بوده است.

رژیم لاغری سریع