افرادی که اموالشان توسط ماموران تخریب شده است به دادگاه نظامی مراجعه کنند
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: افرادی که اموالشان توسط ماموران تخریب شده است به دادگاه های نظامی مراکز استان های کشور مراجعه و شکایات خود را با دلیل و مدرک ارائه کنند و با تشکیل پرونده موافقت کردند. و بررسی شد. ما با بی طرفی کامل تحقیق، بررسی و قضاوت می کنیم