اعزام کشتی گیران جوان به بلغارستان / ادعا لیست نفرات


به آگاه فانئوس،

با اعزام نیروی کار سراسری کشتی فرنگی به مسابقات قهرمانی آسیا کدام ممکن است ۳۱ تا ۳۱ فروردین ماه در مغولستان برگزار تبدیل می شود، سایر هموطنان به مدت ۲ روز در اردو خواهند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن به آرامش خواهند تیز کردن. در اطراف جدید تمرینات با بازگشت این نیروی کار اجتناب کرده اند چهارم اردیبهشت تحریک کردن تبدیل می شود.

کادر فنی نیروی کار سراسری کشتی کشورمان در تذکر دارد سراسری پوشان زیر ۲۳ سال حاضر در اردوی بزرگسالان را به مسابقات بلغارستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۰ اردیبهشت ماه تحریک کردن تبدیل می شود اعزام تنبل. تمامی این مسابقات عالی چرخه انتخابی {است تا} کارمندان بتوانند به مخلوط کردن بی نظیر برای نمایندگی در مسابقات کشورهای اسلامی، ورزشی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات جهانی ورود داشته باشند.

امید آرامی، امیررضا دبزرگی، محمدرضا رستمی، محمد حسین اعظمدخت، محمد نقوسی، محمدحسین محمودی، حمید رضا بادکان{در این} مسابقات کدام ممکن است در بلغارستان در جاری برگزاری است، مرتضی الغوثی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا حسنوند حضور خواهند داشت.

کسب اطلاعات در مورد سوئیچ دینامیک سدرها کادر فنی باقی مانده است خاص نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان نیروی کار سراسری کشتی فرنگی نیز در تذکر دارند این نیروی کار را به مسابقات کلاس بندی اعزام کنند. انتخاب باقی مانده در روزهای بلند مدت گرفته می تواند.

نوک پیام/