اعتراض انجمن طراحان گرافیک به تغییر نشان ملی "استاندارد" (+عکس)نگرش و عملکرد تصمیم گیران و مسئولان در این مورد بدون توجه به هدف، با دستکاری غیرکارشناسی، حذف و اضافه کردن جزئیات، نه تنها به هدف نرسیده و قطعاً بعدها با مشکلات جدی ساختاری مواجه خواهد شد، بلکه نتیجه به هیچ وجه برای دفاع نبود و شفافیت به این نماد ارزشمند ملی آسیب جدی وارد کرد.