اطلاعات حیاتی با توجه به بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطراتی کدام ممکن است همراه خود آن برخورد با هستیم

هرکسی دیر یا زود اجتناب کرده اند مسکن شخصی احتمالاً در یک واحد ساعت شب روی حیله و تزویر خوابیده است کدام ممکن است نتوانسته بخوابد.

عالی طوفان هر دو عالی شام دیرهنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده ملایم تنها ۲ الگوی هستند کدام ممکن است می توانند باعث مشکلات خواب شوند.

اجتناب کرده اند دیدگاه پزشکی، بی خوابی به مشکل خواب آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است در آن به خواب قدم گذاشتن بیش اجتناب کرده اند ۴۵ دقیقه اندازه می کشد.

بی خوابی عالی مشکل خواب است کدام ممکن است به صورت کاهش اندازه مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق به نظر می رسد تبدیل می شود. ممکن است ناشی اجتناب کرده اند فاجعه های دردناک شکمی، نورالژی، {فشار خون بالا}، روان رنجوری، روان پریشی، آنسفالیت، مسمومیت، دیابت، پرکاری تیروئید، فاجعه عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره باشد.

۲ نوع بی خوابی موجود است:

– بی خوابی مزمن: تعدادی از هفته، ماه هر دو سال اندازه می کشد.

– بی خوابی گذرا: ساده تعدادی از ساعت شب اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی اجتناب کرده اند عالی اتفاق ناخوشایند است کدام ممکن است باعث نارضایتی هر دو سرخوردگی تبدیل می شود.

بی خوابی مداوم مناسب همراه خود خستگی مداوم خاص تبدیل می شود. فرد مبتلا به سختی ممکن است بخوابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح در حالت افسرده است. می توان همراه خود متعهد شدن عالی رژیم کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تجویز مسکن هر دو داروهای خواب آور اجتناب کرده اند آن جلوگیری کرد.

خواب برای همه زمانها حیاتی است، مناسب قابل مقایسه با آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی. اجتناب کرده اند این رو طی ۲۵ سال قبلی دانشمندان ملاحظه ویژه ای به این پدیده داشته اند کدام ممکن است در نتیجه اختراع متنوع اجتناب کرده اند چیزهای جذاب شده است.

ما برای انبساط، درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار همراه خود پارامترهای بهینه به خواب خواستن داریم. حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری به استاندارد خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه متکی است، این دلیل است است کدام ممکن است ذهن ما باتری های شخصی را هزینه می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول ها در کل خواب تبدیل کردن می شوند.

ضعیف خواب علاوه بر این ممکن است در نتیجه افزایش وزن حدود ۹۰۰ خوب و دنج در هفته شود، از تعادل هورمونی به هم می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبوریم اصولاً وعده های غذایی بخوریم.

خواب REM، کدام ممکن است در آن رویا می بینیم، تقریباً ۹۰ دقیقه پس اجتناب کرده اند به خواب قدم گذاشتن به صورت ناگهانی رخ می دهد کدام ممکن است معمولاً حدود ۲ ساعت در ساعت شب است. برخی اجتناب کرده اند دانشمندان بر این باورند کدام ممکن است آرزوها به ما کمک می کنند به همان اندازه خاطرات را در درازمدت محافظت کنیم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، برخی تولید دیگری بر این باورند کدام ممکن است آرزوها به ما کمک می کنند برخی اجتناب کرده اند خاطرات را کدام ممکن است فراتر اجتناب کرده اند این همپوشانی هستند کدام ممکن است در هر مورد دیگر ورزش ذهن را مسدود می کنند، پاک کنیم.

خواب REM ممکن است عملکرد مهمی در انبساط ذهن داشته باشد. نوزادان نارس ۷۵ سهم در مرحله REM می خوابند کدام ممکن است ۱۰ سهم اصولاً اجتناب کرده اند نوزادان ترم است.

نشت نفت عظیم اکسون والدز در آلاسکا در سال ۱۹۸۹، فاجعه شاتل فضایی چلنجر هر دو حادثه هسته‌ای سرنوبیل همه به خطای انسانی نسبت داده شده‌اند کدام ممکن است ضعیف خواب در آن عملکرد اساسی داشت. جدا از این، خستگی ناشی اجتناب کرده اند کم خوابی باعث ۱ مورد اجتناب کرده اند هر ۶ تصادف مرگبار بزرگراه ای تبدیل می شود.